Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rok 2019

Dłoń wskazuje cel

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2019 roku

 

Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny wraz z dojazdami

Wartość zadania: 24.984.456,75 zł

Środki z UE: 12.494.111,78 zł

Środki z rezerwy subwencji ogólnej: 6.185.270,00 zł

Środki własne: 6.305.074,97 zł

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka istniejącego mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R;
- budowa nowego mostu przez rzekę Wisłokę w nowej lokalizacji;
- budowa i rozbudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1290R w km 0+000,00 - 0+592,7;
- przebudowa 2 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, w tym rozbiórka ronda po południowej stronie rzeki Wisłoka w mieście Dębica i budowa ronda w nowej lokalizacji;
- rozbiórka dojazdów do istniejącego mostu;
- wykonanie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej o parametrach;
- przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

 

Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy

Wartość zadania: 7.941.354,00 zł

Środki z dotacji celowej: 1.497.739,36 zł

Środki własne: 6.443.614,64 zł

Zakres robót budowalnych: konstrukcje żelbetowe ścian parteru i piętra, ściany zewnętrzne murowane, ściany wewnętrzne murowane i kominy, stropy i chudy beton, szyby windowe, klatki schodowe – konstrukcja, stropodachy, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze ciepłownicze oraz przyłącze energetyczne, ściana przeszklona typu fasadowego oraz stolarka okienna i klapy.

 

Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do DK 4 i DW 985 Zawada - Pustynia

Wartość zadania: 6.443.810,97 zł

Środki z UE: 4.278.672,97 zł

Środki z Województwa Podkarpackiego: 1.000.000,00 zł

Środki własne: 1.165.138,00 zł

Zakres rzeczowy:

Etap 1:

- budowa skrzyżowania typu rondo (czterowylotowego, jednopasowego) drogi wojewódzkiej 985 i drogi powiatowej 1288R oraz 2509R;
- budowa chodników i ścieżek rowerowych wraz z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerów i wyspami azylu na wlotach skrzyżowania;
- wykonanie ekranów akustycznych;
- wykonanie oświetlenia ulicznego ronda;
- przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

Etap 2:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w miejscowości Pustynia do węzła autostrady A4 Dębica Wschód;
- przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;
- wykonanie chodnika szerokości 2,0m po stronie północnej z nawierzchnią z kostki betonowej;
- przebudowa istniejącego chodnika po stronie południowej.

Etap 3:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Zawada do węzła autostrady A4 Dębica Wschód;
- budowa chodnika o szerokości 1,5m i ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m;
- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od początku zakresu od strony DK94 do końca zakresu odcinka przy wiadukcie nad linią kolejową;
- przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

 

Realizacja prac dotyczycących zagospodarowania poscaleniowego na obszarze poddanym pracom scaleniowym wsi Paszczyna w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie Powiatu Dębickiego

Wartość zadania: 252.449,00 zł
Środki Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie: 248.889,00 zł
Środki własne: 3.560,00 zł

Zakres robót: realizacja zagospodarowania poscaleniowego w celu odtworzenia warunków gospodarowania wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia oraz w zakresie działania przystosowującego grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich prac agrotechnicznych, w tym robót rekultywacyjnych umożliwiających ich uprawę, zgodnie z warunkami oraz urządzanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia; w tym urządzenie przepustów, zjazdów, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego.

 

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na pierwszym i drugim piętrze budynku II Liceum w Dębicy

Wartość zadania: 263.205,49 zł
Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu Dębickiego.

 

Termomodernizacja Domu Dziecka „Hanka" w Dębicy

Wartość zadania: 195.931,23 zł
Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu Dębickiego.

Zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych.