Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Polityka Prywatności

Kłódka

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO

Powiat dębicki przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową https://powiatdebicki.pl/. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

GROMADZENIE DANYCH
Zgodnie z przyjętą praktyką serwisu WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
- czas nadejścia zapytania,
- pierwszy wiersz żądania HTTP,
- liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

MECHANIZM COOKIES NA STRONACH INTERNETOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
Strony internetowe zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Powiatu Dębickiego

ZMIANY
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

NOTA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28, 39-200 Dębica, kontakt e-mail: info@powiatdebicki.pl, zwane dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych: Panią Agnieszkę Gazda, kontakt z inspektorem: e-mail iod@powiatdebicki.pl.
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
- w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- kiedy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit.d RODO);
- kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi – ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają  profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1781) udostępnia się dane wyznaczonego w Starostwie Powiatowym w Dębicy - inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: iod@powiatdebicki.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA FANPAGE POWIATU DĘBICKIEGO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE NA FACEBOOKU POWIATU DĘBICKIEGO