Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rok 2020

Dłoń wskazuje cel

 

 

Kontynuacja budowy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy

Wartość zadania: 3.500.000,00 zł

Środki własne: 3.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy:
- roboty instalacyjne: instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji, klimatyzacji, przeciwpożarowa, węzeł ciepłowniczy;
- roboty wykończeniowe: ściany działowe, tynki wewnętrzne, posadzki, malowanie.

 


PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Wartość zadania: 1.567.950,32 zł

Środki z UE: 1.317.673,22 zł

Środki własne: 250.277,10 zł

Zakres rzeczowy: budowa portalu, zakup sprzętu, wykonanie prac geodezyjnych, pokrycie kosztów instruktażu stanowiskowego, kosztów promocji oraz kosztów zarzadzania w ramach PSIP.

 

I etap przebudowy drogi powiatowej 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

Wartość zadania: 2.792.633,00 zł

Środki własne: 418.896,00 zł

Środki gminy Dębica: 418.895,00 zł

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 1.954.842,00 zł

Zakres rzeczowy: Przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni o długości 4293 m, budowa chodnika o łącznej długości 2410 m, budowa zatoki postojowej na 33 miejsca przy Szkole w Głobikowej, przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi.

 

Przebudowa i wydzielenie dwóch lokali w budynku Domu Dziecka „Hanka" przy ul. Gawrzyłowskiej 33 w Dębicy

Wartość zadania: 322.755,00 zł
Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu Dębickiego.

Zakres robót budowlanych: przebudowa w zakresie wydzielenia dwóch samodzielnych lokali użytkowych - wykonanie ściany dzielącej lokale, wydzielenie przeciwpożarowej klatki schodowej, wymiana drzwi wewnętrznych, montaż czujek dymu, konieczne roboty remontowe budowlane i instalacyjne.

 

Wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji

Wartość przyznanego dofinansowania: 99.250,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych projektu)
Kwota wydatkowanych środków: 99.240.60 zł

Powiat Dębicki otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem realizowanego w 2020 r. projektu było wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Grant umożliwił zakup 31 laptopów oraz 18 zestawów komputerowych do realizacji zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów szkół, których Powiat jest organem prowadzącym. Sprzęt przekazany został dla 10 placówe