Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

E-usługi w Starostwie

 

FAQ

Wypenianie dokumentów

Najczęściej zadawane pytania

 

Wydział Architektury i Budownictwa

1. Jak długo trawa wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Zgodnie z 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) organ od dnia złożenia wniosku ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Organ sprawdza kompletność wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku braków formalnych wzywa Inwestora do uzupełnienia dokumentów (na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane), a w przypadku braków merytorycznych postanowieniem nakłada obowiązek uzupełniania nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym (na podstawie art. 35 ust. 3 - Prawo budowlane oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego). W praktyce, przy nieskomplikowanych sprawach, organ w ciągu miesiąca zawiadamia Inwestora o rozstrzygnięciu sprawy.

2. Kiedy można rozpocząć budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na zgłoszenie?

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi. Organ w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie ww. obowiązku przerywa bieg terminu. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

3. Kiedy można rozpocząć budowę budynku gospodarczego realizowanego na zgłoszenie?

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Jakie dokumenty ewidencyjne musi prowadzić podmiot gospodarujący odpadami?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Według art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Wzory tych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819 ze zm.). Dokumenty ewidencyjne przechowuje się i udostępnia na żądanie uprawnionych organów przez okres 5 lat. Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji, ma też obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ust.1 pkt. 1) i przekazania go w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, do marszałka województwa właściwego, ze względu na miejsce wytworzenia odpadu (art. 76 ust. 1).

Prowadzący wyłącznie usługę transportu odpadów, jest obowiązany na podst. art. 71 pkt. 2 ww. ustawy o odpadach do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Wzór tego dokumentu określa ww. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

2. Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?

Karta wędkarska jest dokumentem urzędowym uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Czynnością warunkującą nabycie prawa do amatorskiego połowu ryb jest wydanie karty wędkarskiej przez właściwy organ administracji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1476 ze zm.) kartę wędkarską wydaje starosta.

Postępowanie w sprawie wydania karty wędkarskiej wszczyna osoba zainteresowana jej wydaniem, składając skierowany do właściwego starosty wniosek wraz z zaświadczeniem o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, aktualna fotografię i dowodem uiszczenia opłaty za kartę wędkarską w wysokości 10 zł. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

Zgodnie z art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Czy i w jakim okresie należy powiadomić urząd o zbyciu/nabyciu pojazdu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba (lub podmiot) nabywająca/zbywająca pojazd jest obowiązana zawiadomić urząd, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
Informacja o sprzedaży pojazdu odnotowywana jest w systemie komputerowym w formie adnotacji, natomiast informacja o nabyciu pojazdu związana jest z przerejestrowaniem go na nowego właściciela.

Czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru?

Informacje na temat możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego dostępne są na stronie internetowej - SPRAWDŹ lub pod numerem telefonu 14 680 31 40 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00.

Czy mogę odebrać dowód rejestracyjny za żonę/męża?

Tak, ale tylko na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku upoważnienia od męża/ żony nie pobiera się opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Sprowadziłem samochód z zagranicy. Gdzie mogę zrobić badanie techniczne?

Badanie takie można wykonać na stacjach podstawowych uprawnionych dla właściwego rodzaju pojazdu sprowadzonego oraz wszystkich stacjach okręgowych.

Czy przy przerejestrowaniu pojazdu na nowego właściciela wymagana jest wymiana tablic rejestracyjnych na nowe?

W przypadku, gdy pojazd był dotychczas zarejestrowany w tym samym urzędzie, a tablice są nowego typu (białe z flagą Polski lub UE) wymiana tablic rejestracyjnych nie jest wymagana.
Należy je jednak przynieść do urzędu w dniu rejestracji w celu ich ponownego zalegalizowania.
W każdym innym przypadku, tablice rejestracyjne zostaną wymienione na nowe.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę?

Do wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę należy dołączyć;
- kartę pojazdu
- dowód rejestracyjny
- polisę OC.
Oświadczenie dotyczące okoliczności zniszczenia nalepki kontrolnej oraz wniosek wypełnia się na miejscu.

W jaki sposób uzyskać dodatkową tablicę na bagażnik rowerowy i z jakimi kosztami należy się liczyć przy jej wyrobieniu?

Dodatkową tablicę rejestracyjną z przeznaczeniem na bagażnik samochodowy można otrzymać po złożeniu wniosku, dokonaniu stosownych opłat oraz przedstawieniu w dniu jej odbioru: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz polisy OC.
Pojazd samochodowy (z wyłączeniem motocykla), dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej , powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem. Dlatego w przypadku posiadania tablic tzw. "czarnych" lub z "flagą RP" konieczna jest wymiana kompletu posiadanych tablic na nowe.
- koszt dodatkowej tablicy: 53.00 zł.
- koszt dodatkowej tablicy, gdy pojazd jest wyposażony w tablice „z flagą”: 146,00 zł.
- koszt dodatkowej tablicy, gdy pojazd jest wyposażony w „czarne tablice” 238,50 zł.

Do jakich uprawnień transportowych niezbędne jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych ?

Certyfikat kompetencji zawodowych jest jednym z wymagań niezbędnych do ubiegania się o:
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie drogowym rzeczy,

Zakupiłem dodatkowy przyrząd do pomiaru regulacji świateł dla podstawowej stacji kontroli pojazdów. Czy muszę ten fakt gdzieś zgłosić?

Wyposażenie kontrolno-pomiarowe znajdujące się na SKP winno być sprawdzone przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie. W przypadku dodatkowego przyrządu, trzeba uzyskać protokół uzupełniający wydany przez TDT i powiadomić tutejszy Wydział.

Zdałem egzamin na instruktora nauki jazdy. Kiedy mogę odebrać legitymację?

Po otrzymaniu z Komisji Egzaminacyjnej Wojewody Podkarpackiego – potwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, decyzja o wpisaniu do ewidencji instruktora podejmowania jest niezwłocznie. W jej następstwie wydawania jest legitymacja instruktora nauki jazdy. O dokonaniu wpisu do ewidencji instruktorów i odbioru legitymacji instruktora, kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie przez pracownika SP.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 680 31 39

Kończy mi się ważność legitymacji instruktora. Co muszę dostarczyć, żeby ją przedłużyć?

Celem przedłużenia legitymacji instruktora należy przedstawić ważne orzeczenia:
- Lekarskie, potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz do kierowania pojazdem (lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kandydatów na kierowców i kierowców),
- Psychologiczne, potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
W przypadku braku miejsca na kolejna pieczęć w legitymacji, należy dodatkowo przedłożyć aktualna fotografię
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 680 31 39

Zatrudniłem nowego instruktora w ośrodku szkolenia kierowców. W jakim terminie muszę ten fakt zgłosić?

Każdą zmianę zatrudnienia instruktorów należy zgłosić w terminie 14 dni od daty podpisania z nim umowy.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy po egzaminie państwowym?

Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy wynosi ok.7-14 dni daty zdania egzaminu oraz uiszczenia opłaty za prawo jazdy.

Czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

Informację o możliwości odbioru prawa jazdy dostępne są na stronie internetowej SPRAWDŹ
lub pod numerem telefonu 14 680 31 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00.

Jaka jest opłata za wydanie prawa jazdy po egzaminie państwowym?

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi - 100,50zł.