Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Deklaracja dostępności

Budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy

Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy www.powiatdebicki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2019-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu, alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
 • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • pliki, które nie zostały wytworzone w Starostwie Powiatowym w Dębicy, są wyłączone z dostępności, np. oświadczenia majątkowe, pisma zewnętrzne od Wojewody itp.;
 • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR).

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona www.powiatdebicki.pl posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • mapa strony,
 • przejrzysty i czytelny układ materiałów.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony:
- Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=f4527c06-c4a5-4419-9b5f-5e95f91779d8), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatdebicki.pl spełnia wymagania w 100 %.
Validator Utilitia (https://validator.utilitia.pl/analysis/5f6a5293bd19834b740005ee), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatdebicki.pl "Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności." 7,6 / 10,0.
- Wave Report (https://wave.webaim.org/report#/powiatdebicki.pl), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatdebicki.pl nie posiada błędów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury, Turystyki Sportu i Promocji (Jacek Matłok), tel. 14 6803122, e-mail: kultura@powiatdebicki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.


Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy z lotu ptaka                    Wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy

Starostwo Powiatowe w Dębicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica

 

Opis dostępności wejść do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

Dwa wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy znajdują się od strony ulicy Parkowej. Dojazd i dostęp do budynku - droga utwardzona. Drzwi wejściowe automatycznie rozsuwane. Jedno z wejść jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Pracownicy Urzędu zostali pouczeni o reagowaniu na wszelkie pozostawione i budzące podejrzenie przedmioty w budynku Urzędu.

Podjazd dla wózków przy budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy                    Winda dla osób niepełnosprawnych i wózek inwalidzki

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek sześciokondygnacyjny. Posiada dwie szerokie klatki schodowe oraz dwie windy w tym jedna z przyciskami w języku Braille'a. W budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy na każdej kondygnacji znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze oraz wielkość pomieszczeń pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Punkt informacyjny znajduje się na parterze budynku. W razie potrzeby większość spraw w Urzędzie można bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia). Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane na parterze budynku.

Hol przed Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy                    Korytarz na II piętrze Starostwa Powiatowego w Dębicy

 

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych)

W Starostwie Powiatowym w Dębicy nie ma pętli indukcyjnych. Istnieje możliwość telefonicznej oraz elektronicznej rejestracji w Urzędzie. Jedno z wejść do budynku jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem Urzędu oraz na pobliskich parkingach znajdują się wyznaczone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku z poziomu parkingów umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim.

Plan ułatwień dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1842) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać w Starostwie Powiatowym w Dębicy z tłumacza polskiego języka migowego poprzez wideotelefon - dostępność w godzinach pracy Urzędu 7.30 - 15.30. W widocznych miejscach umieszczone zostały oznaczenie informujące o możliwości skorzystania z ww. usługi.