Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

E-usługi w Starostwie 

Komputer przenośny na biurku

Aby formularze wyświetlały się poprawnie należy wcześniej zalogować się do profilu zaufanego.

 

Formularz ogólny

Porady on-line

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu

 

Wydział Edukacji

Awans zawodowy nauczycieli - uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego

Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia

Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną - Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydanie zaświadczeń

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach

 

KARTY E-USŁUG wydziałów Starostwa Powiatowego

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Edukacji

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów