Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

II Otwarty Konkurs Ofert 2023

II Otwarty Konkurs Ofert 2023

Organizacje Pozarządowe

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą Nr 872/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XLVI.359.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

OGŁASZA:

II Otwarty Konkurs Ofert 2023 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie:

1. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacji zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomocy przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
3.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego,
4.promowania i organizowania wolontariatu,
5.nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zobacz Uchwałę Zarządu Powiatu Dębickiego

Zobacz Ogłoszenie II OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2023

Zobacz Formularze:

- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY
- ZESTAWIENIE FAKTUR

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Fot. pixabay