DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE


KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:

1. Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:

UWAGA!!!
Ważnym jest aby w momencie zakupu danego przedmiotu ortopedycznego czy środka pomocniczego osoba była osobą niepełnosprawną czyli z formalnego punktu widzenia posiadała jedno z powyższych orzeczeń o niepełnosprawności.

2. Średni miesięczny dochód nie przekracza:


JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:


JAKIE PRZEDMIOTY DOFINANSOWANE SĄ W RAMACH TEGO ZADANIA ?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych te przedmioty ortopedyczne i śrdoki pomocnicze, które przyznawane są osbom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i dofinansowane częściowo z ubezpieczenia zdrowotnego czyli ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.


OD CZEGO UZALEŻNIONA JEST WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANEGO DOFINANSOWANIA ?

Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy rodiznie w Dębicy, ul.Parkowa 28, pod numerem tel.(0-14)680-31-21, (0-14)680-31-17

UWAGA!

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Dębickiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.