DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRZĘT REHABILITACYJNY


Czym jest sprzęt rehabilitacyjny??

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.


Kto może starać się o dofinansowanie??

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  1. Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
  2. Średni miesięczny dochód nie przekracza:

Jak ubiegać się o dofinansowanie??

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego


Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania??

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona jest również od:


W jaki sposób przyznane jest dofinansowanie??

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez starostę z osoba niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, zatem w przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może zostać przyznane na podstawie faktur wystawionych przed zawarciem umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mieszkańcy powiatu dębickiego mogą uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, pod numerem tel. 680-31-76, 680-31-17.

U W A G A!!!
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Dębickiego na dany rok i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.