Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zasady newslettera i informacje dotyczące przetwarzania danych

Kłódka

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA:
1) Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne
2) Rejestracja w bazie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (wyłącznie adresu e-mail), dostępnego pod adresem https://powiatdebicki.pl/
3) Zainteresowany w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z Newslettera pod adresem kultura@powiatdebicki.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

Administrator danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28, 39-200 Dębica, kontakt e-mail: info@powiatdebicki.pl, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. Mogą się Państwo kontaktować się z Administratorem danych w następujący sposób:
1) przez elektroniczną skrzynkę podawczą /7laj34h3v2/SkrytkaESP dostępną na stronie: https://powiatdebicki.pl/
2) telefonicznie: 14 658 46 46,
3) listownie: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora danych - inspektorem ochrony danych osobowych: Panią Agnieszką Gazda, kontakt:
1) przez elektroniczną skrzynkę podawczą /7laj34h3v2/SkrytkaESP dostępną na stronie: https://powiatdebicki.pl/
2) poprzez e-mail: iod@powiatdebicki.pl
3) listownie: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania Newslettera z informacjami związanymi z powiatem dębickim, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są to podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, organy kontroli.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych;
4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Powiatu dębickiego zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://powiatdebicki.pl/polityka-prywatnosci.