Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji

Piłka, maska i rower

Dyrektor: Aneta Sękowska

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

Telefon: 14 680 31 28

 

Zadania:

 • organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej,
 • wnioskowanie o utworzenie instytucji kultury, wydawanie aktów o ich utworzeniu,
 • wnioskowanie o likwidację instytucji kultury,
 • prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników instytucji kultury,
 • tworzenie i zapewnianie funkcjonowania powiatowych bibliotek publicznych,
 • przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i napisów,
 • wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,
 • przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopalisk,
 • występowanie z wnioskiem o przejęcie na własność państwa zabytku nieruchomego,
 • powierzanie opieki nad zabytkiem osobie fizycznej lub prawnej lub innej instytucji, ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,
 • uzgadnianie planu przestrzennego z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • prowadzenie spraw związanych z turystyką,
 • organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli na stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi z wyłączeniem polskich związków sportowych i związków o zasięgu ogólnokrajowym,
 • podejmowanie i koordynowanie działań promujących powiat,
 • propagowanie wiedzy o powiecie,
 • organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, samorządowych i innych,
 • organizowanie konferencji i szkoleń,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności ogłaszanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych,
 • koordynacja polityki informacyjnej Starostwa.

 

Zobacz także:

KARTY USŁUG - ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE

 

 

SPORT:

KULTURA:

OCHRONA ZABYTKÓW:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - WZORY DOKUMENTÓW: