Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wydział Architektury i Budownictwa

Plan budynku

Dyrektor: Tadeusz Pieczonka

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 33

 

Zadania: 

 • zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie decyzji pozwolenia na budowę oraz  decyzji pozwolenia na rozbiórkę,
 • prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji pozwoleń na budowę oraz przekazywanie kopii tych rejestrów do Wojewody,
 • przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • nuchylanie decyzji pozwolenia na budowę, bądź wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę podmiot,
 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów budowlanych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych nie objętych wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
 • kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
 • przekazywanie organom nadzoru budowlanego, wydziałowi geodezji Starostwa Powiatowego oraz zainteresowanym samorządom lokalnym kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub do sąsiedniego budynku,
 • wydawanie postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali w trybie ustawy o własności lokali,
 • wydawanie zaświadczeń do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w trybie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • wydawanie dzienników budowy,
 • opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji inwestycji w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi zgodnie przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw związanych z opinią Zarządu Powiatu w zakresie realizacji inwestycji dotyczących budowli przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, z Wydziałem Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zarządem Dróg Powiatowych,
 • kontrolowanie terminowej rozbiórki obiektów zrealizowanych jako tymczasowe,
 • wydawanie opinii dla zarządców dróg publicznych wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIENNIKÓW BUDOWY:

Wydział Architektury i  Budownictwa Starostwa Powiatowego informuje, iż z dniem 01.01.2016r. pobierana jest opłata za wydanie dziennika budowy.

Inwestor występuje do organu architektoniczno – budowlanego z wnioskiem o wydanie dziennika budowy.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.

Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31 grudnia 2029 r., albo w postaci elektronicznej w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej "systemem EDB” - Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej.

Cena dziennika budowy:
                                          -   5 stron 11,00 zł
                                          -  14 stron 14,00 zł
                                          -  34 strony 29,00 zł

Opłatę za dziennik budowy można uiścić w kasie urzędu lub na wskazane poniżej konto:

STAROSTWO POWIATOWE

39-200 Dębica, ul. Parkowa 28

Nr konta: 74 1020 4391 0000 6002 0198 1398

Dziennik wydawany jest wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty.

 

OPŁATA SKARBOWA:

Opłatę skarbową prosimy dokonywać na wskazane poniżej konto:
 
URZĄD MIASTA
39-200 Dębica,ul. Ratuszowa 2
Nr konta:  29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

 

OGŁOSZENIE:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy zwraca się z prośbą o przesyłanie plików DXF plansz Projektów Zagospodarowania Działki (wersja max 2000, rozbite bloki) do dokumentacji składanych do tutejszego Wydziału z wnioskami o pozwoleniu na budowę drogą elektroniczną e-mail: zudp@powiatdebicki.pl.

W tytule e-mail proszę o podanie nr działki/ek oraz obrębów, których dotyczy inwestycja.

 

DOKUMENTY:

KARTY USŁUG - ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE

 

Załatw sprawę przez ePUAP 

 

Wnioski obowiązujące od 17 grudnia 2016 r.

Przykłady wypełnionych wniosków można znaleźć na stronie Ministerstwa Inwestycji Rozwoju, link poniżej:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/procedury-budowlane/