Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

II Otwarty Konkurs Ofert 2024

II Otwarty Konkurs Ofert 2024

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

Zarząd Powiatu Dębickiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LIX.448.2023 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

OGŁASZA:

II Otwarty Konkurs Ofert 2024 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. ​wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
4. promowania i organizowania wolontariatu,
5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2024 r.

ZOBACZ Uchwałę Zarządu Powiatu Dębickiego

ZOBACZ Ogłoszenie II OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2024

Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego
Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego
Załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego
Załącznik nr 4 do ogłoszenia konkursowego

Zobacz Formularze:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY
- ZESTAWIENIE FAKTUR

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Fot. pixabay