Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Jesteś właścicielem zabytku? Wystąp o Znak Błękitnej Tarczy

Jesteś właścicielem zabytku? Wystąp o Znak Błękitnej Tarczy

Kultura

Znakiem Błękitnej Tarczy - „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury. Opis znaku został zamieszczony w Konwencji Haskiej z 1954 roku w celu ochrony zabytków podczas konfliktów zbrojnych.

Pomysłodawcą formy graficznej i jej autorem był polski konserwator zabytków prof. Jan Zachwatowicz. Oznaczenie zabytku znakiem Błękitnej Tarczy ma na celu zapewnienie mu rozpoznawalności i ochrony prawnej. Jego celem jest także podniesienie świadomości u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu. Ponadto – przeciwdziałanie ewentualnym atakom wandalizmu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.  

W przypadku wyrażenia chęci znakowania zabytków nieruchomych położonych na terenie powiatu dębickiego, należy złożyć do Starosty Dębickiego stosowny WNIOSEK wraz z OŚWIADCZENIEM O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA ZABYTKIEM NIERUCHOMYM.

Następnie Starosta Dębicki po otrzymaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyrazi zgodę na oznakowanie zabytku, przekazując wnioskodawcy znak Błękitnej Tarczy. Obowiązek montażu znaku spoczywał będzie na właścicielu zabytku.

 

Wzór Znaku Błękitnej Tarczy - „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”