Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

I OTWARTY KONKURS OFERT 2023

I OTWARTY KONKURS OFERT 2023

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 801/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI.359.2022 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

OGŁASZA


I OTWARTY KONKURS OFERT 2023 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie:
1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
2) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych
z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego,
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) promowania i organizowania wolontariatu,
7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2023 r.

ZOBACZ Uchwałę Zarządu Powiatu Dębickiego

ZOBACZ Ogłoszenie I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2023


ZOBACZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY
- ZESTAWIENIE FAKTUR

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Fot. pixabay