TURNUSY REHABILITACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby posiadające:

Ponadto przy rozpatrywaniu wniosku brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym.


JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:


OD CZEGO UZALEŻNIONA JEST WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANEGO DOFINANSOWANIA ?

Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ TURNUSY REHABILITACYJNE ?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie całego kraju, w różnych często bardzo atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych. Zarówno instytucja zajmująca się organizacją takich turnusów, jak i sam ośrodek, w którym turnus się odbywa muszą posiadać odpowiednie uprawnienia zezwalające na prowadzenie takiej działalności. Uprawnienia takie, po uprzedniej, szczegółowej weryfikacji, nadaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę organizatora czy ośrodka. Informacja o podmiotach uprawnionych znajduje się także na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl

Wybór miejscowości, terminu oraz ośrodka w którym osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyć w turnusie zależy tylko i wyłącznie od wnioskodawcy. W gestii osoby leży również telefoniczna rezerwacja miejsca w wybranym przez siebie ośrodku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje katalogiem składającym się z ofert nadsyłanych z poszczególnych Ośrodków i w miarę potrzeb katalog ten jest udostępniany zainteresowanym.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul.Parkowa 28, pod numerem tel. 680-31-21, 680-31-17.

UWAGA!
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Dębickiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.