Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika


Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się dofinansowanie


Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się dofinansowanie

WAŻNE !!!

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem zarejestrowanym przez Wojewodę (link),

i prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku zgłoszenia się osoby (tłumacza) nie spełniającej powyższych wymogów, dofinansowanie nie przysługuje.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Uwaga!
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.