Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

-        udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu

-        udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

-        prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

 

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek, złożony na odpowiednim formularzu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w pokoju 411.

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie PCPR ul. Parkowa 28 (pokój 411) lub do pobrania ze strony internetowej wniosek SKTiRON.docx

 

Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.