Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Realizuje projekt systemowy "Rozwój aktywności społecznej w powiecie dębickim".
- szczegóły projektu realizowanego w 2008 roku Czytaj więcej...
- szczegóły projektu realizowanego w 2009 roku Czytaj więcej...
- szczegóły projektu realizowanego w 2010 roku znajdują się pod adresem: pcpr.gamma.debica.pl
- szczegóły projektu realizowanego w 2011 roku znajdują się pod adresem: pcpr.gamma.debica.pl
- szczegóły projektu realizowanego w 2012 roku znajdują się pod adresem: pcpr.gamma.debica.pl
- szczegóły projektu realizowanego w 2013 roku znajdują się pod adresem: pcpr.gamma.debica.pl

[Rozmiar: 11058 bajtów]

Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA!!! Nowa strona internetowa PCPR w Dębicy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza na nową stronę internetową: www.pcprpowiatdebicki.pl.

Archiwalna strona internetowa PCPR w Dębicy: www.powiatdebicki.pl/PCPR/

Program wyrównywania różnic między regionami III na 2016 rok

Termin składania wniosków do PCPR - 14.04.2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czytaj więcej ...

Wniosek o dofinansowanie projektów, Procedura realizacji, Kierunki działań, Zasady dotyczące wyboru

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku ze zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 22 do 27 lutego br. „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z informuje o możliwości skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników, psychologów policjantów, przedstawicieli straży granicznej, prokuratorów.

Szczegóły dotyczące podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tj. www.pokrzywdzeni.gov.pl. oraz na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Poniżej harmonogramy dyżurów specjalistów, koordynowane przez Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Harmonogram_PORSO, Harmonogram Stowarzyszenie Przeworsk

Komunikat w sprawie tzw. „dodatku wychowawczego” dla rodzinnych form pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w dniu 17 lutego 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195).

Art. 46 w/w ustawy, wprowadza zmiany do ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332, z póŸń.zm.), dotyczące tzw. „dodatku wychowawczego” dla rodzinnych form pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków nabywania uprawnienia do tzw. „dodatku wychowawczego” dla rodzinnych form pieczy zastępczej, zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Pełna treść ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Podsumowanie działań w projekcie „NAUKA ŁATWA SZTUKA” w 2015.r


[Rozmiar: 11058 bajtów] [Rozmiar: 11058 bajtów]

Więcej informacji w załączniku

PRZETARG NIEOGRANICZONY - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu dębickiego

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu dębickiego wraz z załącznikami znajduje się w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (informacje w załączniku)

Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w dniu 26 września 2015r.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wychowanków z rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka w wieku 16 do 25 lat. (informacje w załączniku)

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (informacje w załączniku)

Otwarty konkurs ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (informacje w załączniku)

Zapraszamy do udziału w projekcie "Nauka łatwa sztuka"

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnych formach pieczy zastępczej, usamodzielniowych wychowanków, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, uczących się. (informacje w załączniku)

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" - 2015r.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

Dokument - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

Dokument - Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Uwaga Wnioskodawcy!
W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie póŸniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I

- dnia 30 sierpnia 2015r.

Modułu II

- dnia 30 marca 2015r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w najbliższym czasie powiadomi o terminie przyjmowania wniosków. Prosimy osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczony termin przyjmowania wniosków przez PCPR w Dębicy. Wnioski będą dostępne na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”:

Poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Szczegółowe informacje/konsultacje dotyczące realizacji programu. „Aktywny samorząd”:

Poniedziałek - czwartek: 7.30 - 12.30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Pełna treść zapytania ofertowego na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - plik.pdf

Oferta (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) - plik.doc

Oświadczenie (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) - plik.doc

Wykaz doświadczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) - plik.doc

Projekt umowy o świadczenie usług (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) – plik.doc


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W DĘBICY ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Osoby niepełnosprawne zaopatrujące się w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, których zakup został już częściowo opłacony w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ).

INFORMUJEMY, że faktury VAT za przedmioty zakupione w tym roku nie będą refundowane w 2015 r.
Wnioski prosimy składać do 23.XII.2014 r.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28 (pok. Nr 411) lub do pobrania w formacie pdf.

OGŁOSZENIE

W dniu 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy będą NIECZYNNE


SZANOWNI PAŃSTWO - osoby uprawnione do skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, prosi o zgłaszanie potrzeby skorzystania z powyższego świadczenia w Sekretariacie (Pokój 413), nie póŸniej niż 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171 poz. 1016).

Obsługa osoby, dokonywana będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej, poprzez złożenie wniosku w Sekretariacie PCPR w Dębicy (pokój 413)
- w formie pisemnej, poprzez przesłanie wniosku faksem na numer (14) 680 31 21
- w formie e-maila, poprzez przesłanie wniosku na adres: pcprdebica@wp.pl

Zgłoszenie potrzeby skorzystania ze świadczenia, powinno zawierać następujące dane: termin udzielania świadczenia, wskazanie wybranej metody komunikowania się przez osobę uprawnioną oraz krótki opis sprawy.

Po dokonaniu zgłoszenia urząd skontaktuje się z wnioskodawcą, w sposób przez nią wskazany, w celu uzgodnienia terminu realizacji świadczenia.

Wniosek do pobrania,

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" rok 2014 - moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Termin składania wniosków: do 30 września 2014r. UWAGA ! Decyzją Rady Nadzorczej PFRON termin zkrócony do 30 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul Parkowa 28 pokój 410 lub telefonicznie pod numerem - 14 680 31 92, oraz znajdują się na stronie PFRON - www.pfron.org.pl.

Druki do pobrania:

OGŁOSZENIE

W dniu 2 maja 2014 roku (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy będą NIECZYNNE


Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" - moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje osoby niepełnosprawne, które chcą w 2014 roku skorzystać z pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - moduł II - pomoc w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, że wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą dwuetapowo tj.:

I - etap: od 03 marca 2014 r. do 30 marca 2014 r. (wnioski za pierwsze półrocze 2014 r.)

II - etap: od 02 czerwca 2014 r. do 30 września 2014 r. (wnioski na drugie półrocze 2014r.)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul Parkowa 28 pokój 410 lub telefonicznie pod numerem – 14 680 31 92, 14 680 31 21 oraz znajdują się na stronie PFRON - www.pfron.org.pl.

DRUKI DO POBRANIA:
 1. Wniosek,
 2. Wkładka do wniosku - moduł II,
 3. Oświadczenie o dochodach,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Zaświadczenie z uczelni,
 6. Oświadczenia do Modułu II.

"TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM"

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Koordynacją tych działań na terenie województwa podkarpackiego zajmować się będzie Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie. W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014r., osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników, psychologów, policjantów, przedstawicieli straży granicznej, prokuratorów. Dyżury będą się odbywały w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych w Rzeszowie. Szczegółowy grafik pełnionych przez specjalistów dyżurów, znajduje się w poniższym załączniku.

 Grafik dyżurów (pobierz),


"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II" w 2014r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki ogłosił kolejną edycję programu pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”.

Obszary programu, które będą realizowane w 2014r.:
Obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Realizator programu – samorząd wojewódzki.
Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania . Realizator programu – samorząd powiatowy.
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Realizator programu – samorząd powiatowy.
Obszar D - likwidacja barier transportowych. Realizator programu – samorząd powiatowy.
Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Realizator programu – samorząd powiatowy.

Termin składania wniosków:
a) obszar A, B, C, D, F i G programu od dnia 1 lutego 2014r. do dnia 31 marca 2014r. (samorząd wojewódzki i powiatowy),
b) obszar E programu od dnia 1 lutego 2014r. do dnia 30 września 2014r.

Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do jednostki samorządu terytorialnego, właściwej dla miejsca realizacji projektu. Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON wystąpienia o uczestnictwo w programie, zawierające opisy projektów, zgłoszonych przez projektodawców z terenu działania samorządu. W przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) tej jednostki, składany jest do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014r. (pobierz),

Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. - Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A, B* i C; 60% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru D oraz 15% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu, a wysokość środków na realizację obszaru G programu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na zadania własne z zakresu aktywizacji zawodowej,* w przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 40 % kosztów realizacji projektu.  (pobierz),

Na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały dotyczące "Programu wyrównywania różnic między regionami II".

Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

 ulotka.pdf,

Oferta realizacji zadania publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP złożyło ofertę w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zorganizowania dwutygodniowego wypoczynku letniego zawierającego elementy profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin o szczególnych potrzebach pod nazwą "Żyć aktywnie - myśleć pozytywnie" w okresie od 15.07.2013 do 26.07.2013.

 oferta.pdf,

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" - moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Termin składania wniosków: do 30 września 2013r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul Parkowa 28 pokój 410 lub telefonicznie pod numerem - 14 680 31 92, oraz znajdują się na stronie PFRON - www.pfron.org.pl.

Druki do pobrania:

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" - moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje osoby niepełnosprawne, które chcą skorzystać z pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - moduł II - pomoc w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, że wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą dwuetapowo tj.:

I - etap: od 8 maja 2013r. do 14 czerwca 2013 r. (wnioski za pierwsze półrocze 2013r.)
II - etap: od 17 czerwca 2013 r. do 30 września 2013 r. (wnioski na drugie półrocze 2013r.).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul Parkowa 28 pokój 410 lub telefonicznie pod numerem - 14 680 31 92, oraz znajdują się na stronie PFRON - www.pfron.org.pl.

Druki do pobrania:


Program "Aktywny samorząd"


W chwili obecnej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi prace nad dokumentami związanymi z realizacją programu "Aktywny samorząd" w roku 2013.
W roku 2013 program obejmuje 3 moduły, z których dwa (Moduł I i Moduł II) będą realizowane przez samorząd powiatowy.

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Moduł III - szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

Moduł II zastępuje realizowany dotychczas przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program "Student II".

Szczegółowe informacje o programie "Aktywny samorząd" można pobrać ze strony www.pfron.org.pl, w zakładce "Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie".

Termin rozpoczęcia naboru wniosków zostanie ogłoszony po podpisaniu przez Powiat Dębicki umowy w sprawie realizacji programu.

W terminie późniejszym zostaną zamieszczone druki wniosków.

"Program wyrównywania różnic między regionami II" na 2013 rok.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje, że w 2013r. przystąpił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II".

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2013 r. udzielona może być pomoc w ramach:
1) obszaru B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2) obszaru C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3) obszaru D - likwidacja barier transportowych,
4) obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
5) obszaru G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania oraz wnioski można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (w zakładce: programy PFRON, Program wyrównywania różnic między regionami II).

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:
1) obszaru B - do 150.000,00 zł na każdy projekt,
2) obszaru C - do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
3) obszaru D -
a) do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) do 250.000,00 zł dla autobusów, 4) obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
5) obszaru F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Termin składania:
1) wniosków i wystąpień dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do 12 kwietnia 2013r. do godz. 15:30 w siedzibie PCPR w Dębicy przy ul. Parkowej 28,
2)wniosków dotyczących obszaru E programu - należy złożyć w terminie do 31 października 2013r. do godz. 15:30 w siedzibie PCPR w Dębicy przy ul. Parkowej 28.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.);
4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Centrum realizuje zadania Powiatu Dębickiego wynikające z ustaw:


1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
5. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225);
6. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 33, poz.178 z późn. zm.);
7. Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 z późn. zm.).

Archiwum PCPR

Czytaj więcej ...