Czym jest Piecza Zastępcza?

Pieczę zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, która zapewnia:

 • pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to możliwe - dążenie do przysposobienia dziecka,
 • przygotowanie dziecka do:
  - godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  - pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  - nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych,
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno - rekreacyjnych.

  Zadania działu pomocy dziecku i rodzinie to:
 • Instytucjonalna Piecza Zastępcza
 • Rodzinna Piecza Zastępcza
 • Zespół interdyscyplinarny
 • Programy :

  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014

  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

  Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2016 roku