LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH.


O dofinansowanie ze środków Funduszu w/w zadań, jeżeli ich realizacja umożliwia lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dofinansowania w ramach likwidacji barier technicznych jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającycmi z rodzaju niepełnosprawności.

Szczegółowe zasady ubiegania się o likwidację barier - Zasady_likwidacji_barier.pdf


Wykaz sprzętu i urządzeń objętych dofinansowaniem w zależności od rodzaju niepełnosprawności - Katalog_2014-2015.pdf


Ubiegający się o dofinansowanie składają nastepujące dokumenty:

 Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania zadań ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych stanowi umowa zawarta ze Starostą i osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
Prace i zakupy dokonywane przed datą umowy nie są refundowane.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków funduszu.

Uwaga!
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.