AKTYWNY SAMORZĄD


UWAGA KONKURS!!!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie pn. „Otwarte Drzwi” w kategoriach rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).
Adresatami programu są osoby, które obroniły swoje prace magisterskie lub doktorskie, podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych z wynikiem bardzo dobrym w okresie do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu.

Termin składania prac w tegorocznej edycji upływa 29 lipca 2015 r. Szczegóły pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-8/2775,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html


PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, iż w 2016 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

MODUŁ I 

Obszar

Nazwa

Maksymalna wysokość dofinansowania

Udział własny osoby niepełnosprawnej

Adresaci pomocy (stopień niepełnosprawności)

Adresaci pomocy (rodzaj dysfunkcji)

 

A

Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

 

5000 zł

 

 

15 %

Znaczny, umiarkowany, wiek do 18 r.ż lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2100 zł w tym: kurs/egzamin   1500 zł

Pozostałe koszty 600 zł

 

25 %

Znaczny lub umiarkowany, wiek aktywności zawodowej

Dysfunkcja narządu ruchu

 

 

B

Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Dla os. Niewidomej 20000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 8000 zł dla osoby  z dysfunkcją obu kończyn górnych 5000 zł

 

 

 

10%

Znaczny, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Dla osoby głuchoniewidomej 4000 zł, pozostali 2000 zł

 

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

 

 

 

Nie wymagany

Znaczny, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

 

C

Likwidacja barier w poruszaniu się

 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

2000 zł

 

Nie wymagany

 

znaczny

 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Po amputacji:

W zakresie ręki 9000 zł,

Przedramienia 20000 zł, ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26000 zł, na poziomie podudzia 14000 zł, na wysokości uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25000 zł z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy wnioskodawcy)

 

 

 

10 %

Stopień niepełnosprawności , wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (protezy co najmniej na III poziomie jakości)

 

Do 30 % kwot o których mowa w zadaniu 3

 

 

10 %

Stopień niepełnosprawności , wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 

 

Jak wyżej

D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu lub inną tego typu opieką

 

Miesięcznie 200 zł

Rocznie 2400 zł

 

 

15%

Znaczny lub umiarkowany, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

 

 

Każdy rodzaj dysfunkcji

MODUŁ II  Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 

 

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

 

1. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

3. opłaty za naukę (czesne)

 

1. do 1000 zł

 

2. do 4000 zł

 

 

 

3. równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) do 3000 zł

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym-wnioskodawcy zatrudnieni 15% Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym wnioskodawcy zatrudnieni 65% wnioskodawcy nie zatrudnieni 50 %

 

Znaczny lub umiarkowany, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

 

Każdy rodzaj dysfunkcji

Pozostałe warunki dofinansowania opisane są szczegółowo w dokumencie pod nazwą: ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny samorząd w 2016 roku’’ znajdujące się na stronie http://www.pfron.org.pl oraz http://www.powiatdebicki.pl/PCPR/

Dokument - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2016 roku.

Dokument - Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Wnioski na moduł I będą przyjmowane w trybie ciągłym: od 02 maja 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

Druki do pobrania MODUŁ I:

OBSZAR A: 
- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (wniosek pdf.)  
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (wniosek pdf.) 
OBSZAR B : 
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (wniosek pdf.) 
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, (wniosek pdf.) 
OBSZAR C : 
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (wniosek pdf.) 
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwišzania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakoœci, (wniosek pdf.) 
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwišzania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakoœci). (wniosek pdf.) 
OBSZAR D: 
pomoc w utrzymaniu aktywnoœci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dopłata dla niepełnosprawnego rodzica, którego dziecko uczęszcza do przedszkola/żłobka) (wniosek pdf.) 

Termin składania wniosków na moduł II:

I - etap: od 18 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. (wnioski za pierwsze półrocze 2016 r.)

II - etap: od 18 kwietnia 2016 r. do 10 paŸdziernika 2016 r. (wnioski na drugie półrocze 2016 r.).

Druki do pobrania MODUŁ II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wniosek.pdf)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul Parkowa 28 pokój 410 lub telefonicznie pod numerem 14 680 31 92, 14 680 31 21 oraz znajdują się na stronie PFRON - www.pfron.org.pl.


Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”:

Poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


Szczegółowe informacje/konsultacje dotyczące realizacji programu. „Aktywny samorząd”:

Poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.30